ใบสมัครงาน (Employment Application)

ข้อมูลส่วนตัว

บาท/เดือน

 หมดอายุ :  วันที่ออกบัตร :

 ภูมิลำเนา :  เชื่อชาติ :

ได้รับการยกเว้น ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียนรักษาดินแดง รับราชการทหารแล้ว

โสด แต่งงานแล้ว แยกกันอยู่ หย่า

อยู่ร่วมกัน แยกกันอยู่ หย่า ถึงแก่กรรม

ประวัติการศึกษา *** กรุณากรอกโดยเริ่มจากประวัติการศึกษาครั้งล่าสุด

 ถึง พ.ศ :

 ถึง พ.ศ :

 ถึง พ.ศ :

ความสามารถทางภาษา

พูด    เขียน    เข้าใจ

พูด    เขียน    เข้าใจ

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประสบการ์ณทำงาน *** เริ่มจากปัจจุบันแล้วย้อนหลังไปตามลำดับ

 ถึง :

 ตำแหน่งสุดท้าย :

บาท/เดือน  เงินเดือนสุดท้าย : บาท/เดือน

บาท/เดือน

 ถึง :

 ตำแหน่งสุดท้าย :

บาท/เดือน  เงินเดือนสุดท้าย : บาท/เดือน

บาท/เดือน

 ถึง :

 ตำแหน่งสุดท้าย :

บาท/เดือน  เงินเดือนสุดท้าย : บาท/เดือน

บาท/เดือน

บุคคลอ้างอิง *** โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่อ้างอิงถึงความสามรถของท่านได้

รายละเอียดโปรเจคท์ ที่ทำก่อนจบ และผลงานอื่นๆที่เคยทำ

ข้อมูลอื่นๆ

ท่านมีความบกพร่องของร่างกาย หรือเป็นโรคติดต่อเรื้อรังที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่ :
ไม่มี มี  ระบุ
สุขภาพโดยทั่วไปของท่าน:
ดีเลิศ ดี พอใช้ ไม่ดี
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยทำผิดทางอาญาหรือไม่ :
ไม่เคย เคย ระบุ
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานหรือไม่ :
ไม่เคย เคย  ระบุ

อัพโหลดรูปตัวอย่างโครงการที่เคยทำ

*** ขนาดในแต่ละไฟล์ไม่เกิน 700 kb และรองรับเฉพาะไฟล์ jpg, png, gif, bmp